..

Ring oss: 0176-22 22 00

Välkommen till RÅDMANSÖ
Schakt & Transport AB

Rådmansö bolagen:

Rådmansö Schakt & Transport -Upphandlar allt som har med schaktarbeten, grusarbeten och vägunderhåll.
Rådmansö MarkEntreprenad -Utför framförallt VA-arbeten, men även övriga arbeten.
Rådmansö Trailer -Utför alla sorts transporter av tunga maskiner m.m.

Miljö

 

Miljöpolicyn är utarbetad utifrån krav av betydelse i förhållande till verksamheten, ständig förbättring, förebyggande av förorening, lagkrav och andra omvärldskrav etc.
Som krävs enligt t.ex. SS-EN ISO 14001. Policyn utgör grunden för fastställande av miljömål.

Policyn kommuniceras till allmänhet, kunder och uppdragstagare bland annat genom;
- Information från företaget,
- Varje anbudsupphandling,
- Förfrågan.

Rådmansö Schakt & Transport AB (RSTAB) skall som företag genom ständiga förbättringar arbeta för att minska miljöpåverkan samt spara på resurser. Kundanpassade lösningar som garanterar ett miljöriktigt genomförande av hög kvalitet och till god ekonomi skall utvecklas och erbjudas.

För att uppnå detta:
-Agerar RSTAB långsiktigt utifrån en helhetssyn inom företaget och tillsammans med kunder och underentreprenörer.

-Arbetar RSTAB med god marginal till gällande lagstiftning samt andra regler, krav och åtagande som vi förbundit oss att följa.

-Agerar RSTAB utifrån ett kretsloppstänkande vid användandet och leverans av material och tjänster.

-Förebygger RSTAB och minskar kontinuerligt miljöpåverkan genom utveckling av tjänster och utbildning av personal och i vissa fall underentreprenörer.

-Kontrollerar RSTAB genom SMP regelbundet företagets och underentreprenörens maskiner och utrustning samt motorbränsle i syfte att uppnå minskad miljöbelastning.

-Redovisar RSTAB regelbundet våra miljöfakta och har öppna och regelbundna kontakter med våra kunder om vårt miljöarbete.

På detta sätt bidrar RSTAB till miljömässiga och ekonomiska fördelar för våra kunder och för samhället. Ett aktivt miljöarbete är av avgörande betydelse för företagets framtid och utveckling.

Revidering sker allt eftersom målen förändras.